Anderhalf jaar de uitkaart; onduidelijkheden en niet nagekomen afspraken. Ons geduld is op!

Anderhalf jaar de uitkaart; onduidelijkheden en niet nagekomen afspraken. Ons geduld is op!

leeguitvakinossInmiddels is het al ruim anderhalf seizoen geleden dat de uitkaart is ingevoerd. Zoals bekend heeft  een grote groep supporters bezwaren tegen de uitkaart. In onze ogen is de kritiek op de uitkaart meer dan terecht. Gevolg hiervan is dat veel supporters wegblijven bij uitwedstrijden. Het uitvak is sinds de invoering van de uitkaart veel leger dan voorheen. Al bijna een jaar lang zet supportersclub Cambuur Culture zich in voor een beter en rechtvaardiger uitkaartreglement. Tot nu toe heeft dit echter te weinig succes opgeleverd. Afspraken die wij denken te hebben gemaakt worden niet nagekomen. Door ons voorgestelde wijzigingen zijn tot op de dag van vandaag niet doorgevoerd. Ons geduld begint inmiddels behoorlijk op te raken.

Op 26 juli en 3 augustus 2012 hebben wij met Keimpe Vellinga en de Kern van Cambuur gesproken over de toekomst van de uitkaart. Tijdens deze gesprekken is de afspraak gemaakt de uitkaartverplichting af te schaffen voor verplichte buscombi’s. Go Ahead Eagles-uit zou de laatste buscombi zijn met uitkaartverplichting. Tot onze verbazing vernamen we via cambuur.nl echter dat de buscombi naar Sparta enkel te bezoeken is door supporters met een uitkaart. Per mail hebben wij de heer Vellinga gevraagd om tekst en uitleg te geven. Inmiddels hebben wij een antwoord van hem ontvangen:

Mail Keimpe Vellinga:

Op 26 juli 2012 hebben we met elkaar aan tafel gezeten, t.w. enkele bestuursleden van de KvC, vertegenwoordigers van Cambuur Culture en ondergetekende namens de BVO SC Cambuur.

Actueel was op dat moment het verzoek om de uitkaart voor het seizoen 2013/2014 niet langer verplicht te stellen voor een verplichte buscombi.

Gezien het geringe aantal buscombi ‘s in het seizoen 2011/2012 en dat dit beeld zich naar alle waarschijnlijkheid niet zou wijzigen in het seizoen 2012/2013, heb ik als mijn persoonlijke mening gegeven, het hier mee eens te kunnen zijn. Mijn persoonlijke mening is echter niet voldoende om dan vervolgens te concluderen : ” Aldus besloten “.

Wijzigingen betreffende het uitreisreglement kunnen slechts hun beslag krijgen wanneer het bestuur van de KvC en het management van SC Cambuur het eens zijn aangaande wijzigingen, die wenselijk lijken om zoveel mogelijk supporters in de gelegenheid te stellen een uitwedstrijd van SC Cambuur te bezoeken.

De eindredaktie hiertoe is echter in handen van de Lokale Driehoek te Leeuwarden. Inmiddels zijn een aantal gewenste wijzigingen, zoals die met name worden aangegeven door supporters die zich ophouden onder de paraplu van Cambuur Culture, door het bestuur van de KvC en het management van SC Cambuur besproken in het reguliere overleg van maandag 14 januari j.l. en inmiddels doorgegeven als een agendapunt voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Driehoek op maandag 28 januari a.s.

Tussen 26 juli 2012 en januari 2013 is er door ons geen aktie ondernomen tot het inventariseren van gewenste wijzigingen aangaande het uitreisreglement. Het wachten daartoe was op een initiatief van Cambuur Culture. Er zou een inventarisatie worden gemaakt door jullie betreffende een reeks gewenste wijzigingen betreffende het uitreisreglement, zodat er vervolgens in gezamenlijk overleg prioriteiten konden worden aangegeven welke wijzigingen allereerst dienden te worden doorgevoerd. Tot aan de dag van vandaag is dit nooit gebeurd, althans het is mij niet bekend.

Wel is mij uiteraard bekend de escapades van Cambuur Culture op 12 augustus 2012 door een bus/bootreis te organiseren richting Volendam. In de nacht van 18 op 19 oktober 2012 zich te begeven naar de woning van ondergetekende om aldaar een wielklem te plaatsen en daar vervolgens foto ‘s van te publiceren. Over het stellen van prioriteiten gesproken.

Verplichte auto/buscombi ‘s worden voor de komende uitwedstrijden uitsluitend door de BVO SC Cambuur georganiseerd, volgens de richtlijnen van de Lokale Driehoek ter plaatsen.

In de hoop dat het bovenstaande voorlopig transparant genoeg is.

Met vriendelijke groet,

Namens SC Cambuur

Keimpe Vellinga

Manager Stadion & Veiligheidszaken

uitkaartbeleidDe heer Vellinga geeft in zijn mail aan dat hij het eens is met het afschaffen van de uitkaartverplichting bij buscombi’s, maar dat dit slechts zijn persoonlijke mening is. De Gemeente Leeuwarden beslist, aldus Keimpe Vellinga. Naar onze mening zijn er echter duidelijke afspraken gemaakt. Go Ahead Eagles-uit zou de laatste wedstrijd worden met uitkaartverplichting, dit vanwege de reden dat het veiligheidsoverleg voor deze wedstrijd al had plaatsgevonden. Dit was de afspraak. Er is met geen woord over gerept dat de Gemeente Leeuwarden hier eerst akkoord mee zou moeten gaan.

Daarnaast verbaast het ons dat de Gemeente Leeuwarden kennelijk bepaalt wat er wel en wat er niet gewijzigd mag worden in het uitkaartreglement. Wij hebben namelijk begrepen dat ook de directie van de BVO van mening is dat de uitkaart vooral iets is tussen de BVO en de supporters.

Tijdens ons gesprek met Keimpe Vellinga en de KvC is ook afgesproken dat wij samen met de KvC een gewijzigd uitkaartreglement zouden samenstellen. Hierin zouden wij al onze op- en aanmerkingen op het huidige uitkaartreglement mee kunnen nemen. Al op 7 augustus 2012 hebben wij een door ons volledig herzien uitkaartreglement naar de KvC gestuurd. Wij denken dat we met dit reglement alle bezwaren die een grote groep supporters op dit moment tegen de uitkaart heeft weg kunnen nemen. De Kern van Cambuur heeft het door ons gewijzigde reglement overgenomen en op 6 november 2012 naar Keimpe Vellinga doorgestuurd. Echter geeft de heer Vellinga in bovenstaande e-mail aan dat hij dit reglement nooit ontvangen heeft. Volgens hem is daarom in de periode van 26 juli 2012 tot en met januari 2013 geen actie ondernomen op het gebied van de uitkaart.

Van de Kern van Cambuur hebben wij echter begrepen dat zij ons uitkaartreglement zelfs al met de BVO hebben doorgesproken. De BVO zou volgens de KvC met vele wijzigingen zelfs al akkoord zijn. Daarnaast schijnt het verbeterde uitkaartreglement doorgestuurd te zijn naar de Gemeente Leeuwarden. Naar wij begrijpen is het de Gemeente Leeuwarden dwars ligt, en veel door ons voorgestelde wijzigingen tegen houdt. De bewering van de heer Vellinga dat hij het door ons aangepaste uitkaartreglement nooit heeft ontvangen begrijpen wij dan ook niet.

Als deelnemer aan het uitkaartproject zal de Kern van Cambuur duidelijkheid moeten kunnen geven over deze onduidelijkheden. Wij hebben de KvC daarom een mail (PDF: Brief – vragen omtrent de gang van zaken rondom de uitkaart) gestuurd waarin wij om opheldering hebben gevraagd. Wij hebben hierin de volgende vragen gesteld:

1.     Volgens ons is tijdens ons overleg met Keimpe Vellinga een duidelijke en heldere afspraak gemaakt. De uitkaartverplichting zal voor verplichte buscombi’s afgeschaft worden. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

2.     Wat is de rol van de Gemeente Leeuwarden bij de uitkaart? Kan de Gemeente alle wijzigingen waar de BVO en de Kern van Cambuur overeenstemming over hebben bereikt zomaar tegenhouden?

3.     Klopt het dat jullie onze gewijzigde versie van het uitkaartreglement op 6 november 2012 naar Keimpe Vellinga hebben gestuurd. Dat de BVO met het merendeel van de wijzigingen akkoord is, en dat dit reglement zelfs al ter beoordeling bij de Gemeente Leeuwarden ligt?

Zodra wij een antwoord van de Kern van Cambuur hebben ontvangen zullen wij dit uiteraard op deze website melden.

De heer Vellinga geeft in de laatste alinea’s van zijn e-mail inzicht in zijn zienswijze over Supportersclub Cambuur Culture. Keimpe Vellinga besluit zijn mail namelijk met de mededeling dat hij bekend is met ‘de escapades van Cambuur Culture’. Als seizoensopening hebben wij op de dag van Volendam – Cambuur een bootreis georganiseerd. Dit was een groot succes; een fantastisch feest waarbij geen wanklank is gevallen. Kennelijk neemt de heer Vellinga ons dit echter kwalijk. Daarnaast beschuldigt Vellinga ons van het plaatsen van een wielklem onder zijn auto. Wij hebben hier weliswaar foto’s van ontvangen en gepubliceerd, maar wij weten niet uit welke bron deze foto’s komen. Duidelijk is wel dat Vellinga kennelijk diepgewortelde frustraties jegens ons koestert.

Na deze beschuldigingen vervolgt Vellinga met de melding dat wij onder zijn bewind niet hoeven te verwachten dat we nog toestemming krijgen om dit seizoen met een eigen bus naar uitwedstrijden af te reizen. Wij vinden het jammer dat deze beslissing kennelijk wordt genomen uit persoonlijke overwegingen. Uiteraard zullen wij het hier niet bij laten zitten.

Ons geduld is behoorlijk op aan het raken. Op korte termijn zullen er veel dingen moeten veranderen. Zo niet, dan zullen wij alles uit de kast halen om in actie te komen tegen de uitkaart.

STAND UP FOR THE CULTURE!