Evaluatie uitkaart

Evaluatie uitkaart

Het huidige uitkaartreglement laat in onze ogen veel te wensen over. Er zal veel moeten gebeuren om de vele tegenstanders van de uitkaart over de streep te trekken om toch een uitkaart aan te schaffen. Het huidige uitkaartreglement laat in onze ogen dan ook veel te wensen over. Naar aanleiding van de (tussentijdse) evaluatie van de uitkaart hebben we onderstaande mail naar Cambuur en de Kern van Cambuur gestuurd waarin we puntsgewijs hebben aangestipt op welke punten het uitkaartreglement gewijzigd zal moeten worden. Dit om de uitkaart zo supportersvriendelijk te maken als mogelijk is. Mochten jullie hierop aanvullingen hebben, dan willen we jullie vragen deze te sturen naar Cambuur of de KvC.

Mocht blijken dat na aanpassing van het uitkaartreglement de animo voor het bezoeken van uitwedstrijden niet (sterk) stijgt, zal de uitkaart naar onze mening alsnog afgeschaft moeten worden.

 

Hallo Roelof en Keimpe,

 

Hieronder treffen jullie puntsgewijs ons commentaar op het huidige uitkaartreglement aan:

1. In de inleiding van het uitkaartreglement is de volgende passage terug te vinden:

“Door incidenten werd door de lokale overheden steeds vaker naar een vorm van verplichte vervoers- en toegangsregelingen gegrepen.”

De afgelopen jaren hebben zicht amper incidenten bij uitwedstrijden voorgedaan. Hierna wordt gezegd dat een mentaliteitsverandering bij de supporters plaats zal moeten vinden. Met het gedrag van supporters bij uitwedstrijden is volgens ons weinig mis. Wij zijn dan ook van mening dat beide passages geschrapt dienen te worden.

2. Onder het kopje “Verplichte buscombiregeling” staat dat een combikaart contant betaald dient te worden. Wij vragen ons af waarom dit er in staat. Wij weten niet beter dan dat er ook gepind kan worden bij het aanschaffen van een combikaart.

3. In dezelfde paragraaf staat het volgende:

“De supporter is persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn/haar zitplaats en alle supporters in één bus zijn verantwoordelijk voor de eventuele schade aan of in die bus.”

Dit komt op hetzelfde neer als wat ook in artikel 10 staat. Wij vinden dat supporters enkel aansprakelijk gesteld mogen worden voor schade waar zij zelf schuld aan hebben. Wij vinden dan ook dat deze zin geschrapt moet worden.

4. Onder het kopje “Autocombiregeling” staat vermeld dat aan de autocombi voorwaarden gesteld kunnen worden. Wij zijn van mening dat elke voorwaarde die gesteld wordt, en niet in het uitkaartreglement vermeld staat goed gemotiveerd dient te worden. Dit voorkomt veel frustratie en onduidelijkheid bij de supporters.

5. Onder het kopje “Voorwaarden autocombi” staat dat personen onder invloed van alcohol niet worden toegelaten in het stadion. Voorheen gold dit alleen bij risicowedstrijden. Wij willen dat deze zin geschrapt wordt. Als alternatief zou bepaald kunnen worden dat de toegang geweigerd wordt aan personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap bevinden.

6. In artikel 1 van het uitkaartreglement staat dat deelnemers aan een combireis € 2,- aan administratie- en servicekosten dienen te voldoen. Voor de invoering van de uitkaart werden deze kosten nooit in rekening gebracht. Op de forumavond werd aangegeven dat deze kosten bedoeld zijn ter dekking van de kosten van beveiliging. Wij zijn van mening dat supporters niet voor deze kosten op zouden moeten draaien, en zien dan ook graag dat de administratie- en servicekosten geschrapt worden.

7. In hetzelfde artikel is het volgende opgenomen:

“De uitkaart is in het leven geroepen voor die supporters die regelmatig uitwedstrijden van SC Cambuur bezoeken.”

Wij vragen ons af welk alternatief door Cambuur wordt geboden aan supporters die incidenteel uitwedstrijden bezoeken. Indien er geen alternatief is vragen wij ons af wat hiermee bedoeld wordt.

8. In artikel 2 staat vermeld dat voor elke uitwedstrijd het uitreisreglement van toepassing is. Wij vinden dat het uitkaartreglement niet standaard op elke wedstrijd toegepast zou moeten worden. Op wedstrijden waar we in het verleden (vrijwel) altijd een autocombi hadden zou het uitkaartreglement niet toegepast moeten worden. Hetzelfde geldt voor de wedstrijden Zwolle-uit, en Go Ahead Eagles uit. Deze wedstrijden zullen altijd een buscombi zijn, met of zonder uitkaart. De uitkaart heeft voor deze wedstrijden geen enkele toegevoegde waarde en vormt alleen maar een belemmering voor het bezoeken van deze wedstrijden.

9. Daarnaast wordt in artikel 2 vermeld dat wedstrijden op basis van ‘vrij vervoer’ alleen kunnen worden bezocht met de uitkaart. Naar onze mening is dit geen vrij vervoer! Vrij vervoer betekent dat je naar een uitwedstrijd kunt afreizen zonder enige beperkingen, dus ook zonder eerst een uitkaart aan te moeten schaffen. Graag zouden we bij deze wedstrijden af willen van de uitkaartverplichting.

10. In artikel 3 staat dat er op de uitkaart een foto van de supporter staat. Dit is onnodig. Het dragen van legitimatie is verplicht in Nederland. Als een steward twijfels heeft over de identiteit van een supporter kunnen ze hem naar zijn legitimatie vragen.

11. In artikel 6 is opgenomen dat de voor de uitkaart verstrekte foto’s gebruikt kunnen worden voor opsporingsdoeleinden. Wij vinden het prima dat dit gebeurt, alleen dit dient wel onder strikte voorwaarden te gebeuren. Als een incident plaats vindt in het uitvak begrijpen wij dat men aan de hand van de verstrekte foto’s de identiteit van de dader probeert te achterhalen. Hier moet het echter wel bij blijven! Voor ons is het onacceptabel dat de door de supporters beschikbaar gestelde foto’s worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden wanneer een incident plaats vindt buiten het uitvak. Zeker als geen enkele verdenking tegen een supporter bestaat is het voor ons onacceptabel dat toch persoonsgegevens uit het uitkaartregister aan de politie ter beschikking worden gesteld. Tevens is dit in strijd met privacy-wetgeving. Wij eisen dat aan het gebruik van foto’s en persoonsgegevens van uitkaarthouders voor opsporingsdoeleinden strenge voorwaarden worden gesteld.

12. Daarnaast is in artikel 6 opgenomen dat kinderen tot en met 12 jaar mee kunnen reizen op de kaart van de ouders/verzorgers. De wettelijke identificatieplicht in Nederland geldt vanaf 14 jaar. Wij zouden graag zien dat een eigen uitkaart ook pas vanaf deze leeftijd verplicht gesteld wordt.

13. Verder wordt in artikel 6 gesproken over het ondertekenen van een contract. Dit klinkt erg zwaar. Graag zouden we zien dat in plaats van het ondertekenen van een contract gesproken wordt over het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

14. In artikel 8 is opgenomen dat de uitkaart wordt ingetrokken indien een supporter buiten de vastgestelde vervoersregeling naar de ontvangende club afreist. Wij willen dat deze regel geschrapt wordt. Voormalig algemeen directeur Alex Pama heeft in het verleden toegezegd dat Cambuur niet zal controleren of supporters op eigen gelegenheid naar een uitwedstrijd afreizen. Dit is de verantwoordelijkheid van de thuisspelende club. Daarnaast merkte de huidig algemeen directeur Gerald van den Belt op de eerste forumavond van dit seizoen op dat hij het fantastisch vond om te zien dat bij een wedstrijd als Veendam-uit de halve tribune opveert bij een goal van Cambuur. Dit strookt niet bepaald met de straf die nu staat op het reizen buiten de combi. Tevens treedt Cambuur binnen het eigen stadion zelden op tegen supporters van bezoekende clubs die op een thuistribune zitten. Ook reizen sponsoren van Cambuur met regelmaat buiten de vastgestelde vervoersregeling naar uitwedstrijden, zelfs zonder uitkaart. We zijn benieuwd waarom wij als gewone Cambuursupporters een andere behandeling krijgen.

15. Artikel 10 is inmiddels besproken, en hiervoor hebben wij een alternatief ingediend. Hulde dat jullie openstaan voor verandering op dit punt.

16. In artikel 14 is de bezwaartermijn tegen het intrekken van de uitkaart gesteld op 14 dagen. Deze termijn vinden wij te kort. De wettelijke bezwaartermijn tegen beschikkingen is veelal zes weken. Wij willen jullie vragen om de bezwaartermijn hiermee gelijk te trekken.

We verzoeken jullie het uitkaartreglement dienovereenkomstig aan te passen. Indien jullie besluit één of meerder punten niet over te nemen, verzoeken wij jullie dit puntsgewijs schriftelijk te motiveren.

 

Met vriendelijke groet,

Supportersclub Cambuur Culture